Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Profil školy

Profil školy

Co naše škola nabízí? Co garantuje? Na jakých principech stojí? Co můžete od nás očekávat? Kde máme hranice? Co vám můžeme nabídnout a co rozhodně ne? Myslím, že stojí za to vědět to dopředu, aby se každý mohl rozhodnout, zda chce patřit ke Dvojce. Profil školy je tedy určen současným i potenciálním rodičům, žákům a učitelům naší Dvojky.

Níže uvedené znaky školy, její charakteristiky nebo ambice jsou projevem učící se organizace. Tedy školy, která je v pohybu, která se vyvíjí, sama se učí (a proto někdy může i chybovat) a hledá, aby vzdělávání děti v dnešním překotném, měnícím se a mnohovrstevnatém světě bylo smysluplné a efektivní.

Naše škola má ambice být

 • čitelnou a srozumitelnou
 • otevřenou
 • bezpečnou

Čitelná a srozumitelná je ta škola, která dopředu formuluje svá očekávání, své hranice, principy, na kterých stojí, a pravidla spolupráce s rodiči i žáky

Otevřená je ta škola, která umožňuje s minimem bariér komunikaci všech účastníků školního života. Která vytváří příznivé podmínky ke komunikaci.

Bezpečná je ta škola, která si včas vytváří nástroje, kterými předchází vzniku kolizních situací. Škola, která umožňuje různé přístupy a řešení. Kde různost cest a názorů není ohrožující. Která respektuje jedinečnost. Bezpečná škola je inkluzivní.

 

Cílovým „produktem“ naší práce je žák, který je:

 • osobnostně vyrovnaný
 • přátelský
 • vzdělaný
 • má chuť dále poznávat

Osobnostně vyrovnaný je žák, který se umí vypořádat se změnami podmínek, s neúspěchem, není jednostranně zaměřený, není výhradně výkonový typ, rozvijí různé typy dovedností, snese přiměřenou zátěž, má reálný sebenáhled, má svou roli ve skupině

Přátelský je žák, který je přející, kooperativní, empatický, není nezdravě soutěživý a egocentrický

Vzdělaný je žák, který používá pro sebe efektivní pracovní postupy, má zdravé pracovní návyky, oplývá přiměřenými znalostmi a dovednostmi, umí si zorganizovat a efektivně strukturovat svou práci, dokáže pracovat s dlouhodobými cíli, zformuluje očekávaný nebo dosažený výstup, je schopný reflektovat svou práci

Chuť poznávat má žák, který někdy zažívá pracovní úspěchy, který pro sebe někdy zažívá přínos ze svého učení, který se nebojí chyby a naopak jej inspiruje k jinému řešení, který cítí oporu a důvěru, který si někdy ověřil teorii v praxi, který je v rámci možného respektován svým okolím ve svých osobních potřebách při procesu učení a tím je pracovní styl, tempo, výběr zdrojů apod.

 

Co tvoří standardní profil naší školy:

 • jazykové skupiny s rozšířenou výukou jazyků od 6. ročníku
 • partnerská spolupráce se zahraničními školami
 • rodilý mluvčí
 • projekt E-twinning
 • konverzační soutěže v anglickém jazyce
 • příprava na cambridgské zkoušky a organizace zkoušek ve spolupráci s British Council
 • jazykově-poznávací zájezdy do zahraničí
 • projekt tandemy – spolupráce dětí 1. a 9. ročníku v průběhu roku
 • adaptační pobyty v 6. ročnících a preventivní programy na obou stupních
 • žákovský parlament a rodičovská rada
 • kurz bruslení, lyžařský a plavecký výcvik
 • osobní knížka žáka a elektronická žákovská knížka
 • náprava dětí s SPU, logopedická podpora
 • školní psycholog
 • třídnické hodiny
 • srovnávací testy
 • využívání interaktivních tabulí
 • příprava na předmětové olympiády a sportovní soutěže
 • projekt Ovoce do škol
 • dostatečná kapacity školní družiny a částečná asistence vychovatelek během výuky
 • pravidelné návštěvy mladoboleslavského divadla

 

Co připravujeme:

 • formulace žákovských dovedností v CJ dle evropského jazykového rámce
 • školní časopis
 • školní klub a školní bufet, klub pro rodiče
 • žákovská portfolia
 • trojstranná hodnotící setkání
 • absolventské práce v 9. ročnících
 • vzdělávací dílny a mentoring pro učitele

 

Stojí tedy před námi více výzev a jejich naplnění bude odviset i od našeho okolí. Dobře si uvědomujeme, jak jsou pro nás důležití především rodiče našich žáků. Chceme nadále vytvářet vhodné podmínky efektivní spolupráce. Základem je oboustranná znalost toho, co škola rodičům nabízí a co škola od rodičů požaduje. Tedy co jsou povinnosti a kompetence školy a co jsou také povinnosti a kompetence rodičů.

Budeme se snažit pravidla spolupráce včas a jasně formulovat, nejlépe tedy ještě před zahájením školní docházky nebo při přijímacím řízení do 6. ročníku. Znalost pravidel a respekt k nim je nejlepším předpokladem pro to, aby se u nás žáci dobře cítili.

Budete na tom s námi spolupracovat? Podpoříte nás?

 

Roman Král | 22.04.2015 | Přečteno 3745x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

Kalendář akcí