Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Vzdělávací program

Vzdělávací program

Ve svém zaměření na výuku cizích jazyků se škola opírá o dlouhou a úspěšnou tradici. Toto zaměření není samoúčelné, neboť jsme přesvědčeni, že právě znalost jazyků a schopnost domluvit se, je v dnešním globalizovaném světě velice důležitá.

Naše škola chce poskytovat kvalitní základní vzdělání, zaměřené především na aktivní dovednosti žáků. Schopnosti jazykově nadaných žáků jsou rozvíjeny na 1. stupni pomocí intenzivnější varianty studia angličtiny a na 2. stupni v jazykových skupinách.

Výchovné a vzdělávací strategie, cíle a kompetence ŠVP

Plnění ŠVP je podmíněno společnými postupy všech pedagogů, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

 • Kompetence k učení
  vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • Kompetence k řešení problémů
  podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
  vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci
 • Kompetence sociální a personální
  rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
 • Kompetence občanské
  vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí,  jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích
 • Kompetence pracovní
  vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání

Matěj Povšík | | Přečteno 16239x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

  Kalendář akcí