Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně

Výchovná a kariérní poradkyně: Mgr. Bc. Simona Schwaningerová

Konzultační hodiny: středa 12 – 14 hodin, individuálně dle potřeby

Kontakt: simona.schwaningerova@2zsmb.cz 

 

Činnost výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb. Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. Rozsah přímé pedagogicko–psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Výchovný poradce je přímo podřízen řediteli školy a jeho práce je úzce propojena s činností speciálního pedagoga a školního metodika prevence. Společně s ředitelem školy tvoří výchovný poradce, speciální pedagog a preventista školní poradenské pracoviště.

Poradenská činnost

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělání

 • poradenství k dalšímu vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků
   
 • poradenství zákonným zástupcům
   
 • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění přihlášek
   
 • organizace schůzek se zákonnými zástupci
 1. Péče o žáky s výukovými a výchovnými problémy, zdravotním postižením
 • ve spolupráci s ostatními pedagogy sledovat žáky s výukovými i výchovnými problémy

 • pomoc při zajišťování vyšetření žáků v PPP, SPC

 • pomoc učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření

 • podílení se na zpracování dokumentace integrovaného žáka

 • vést evidenci integrovaných žáků

 • dohlížet spolu s třídními učiteli na vedení dokumentace výchovných problémů u jednotlivých žáků

Metodická a informační činnost

 1. předávání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

 2. organizování školních vzdělávacích akcí v problematice specifických vzdělávacích potřeb
  a sociálně patologických jevů

 3. informace pro žáky a jejich rodiče o činnosti PPP, SPC a o dalších poradenských službách

 4. poradenská činnost pro žáky v obtížných situacích, návrhy řešení konfliktních situací

 5. poradenská pomoc pro rodiče dětí

 6. péče o nadané žáky

 7. spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů

 

Specifická činnost

 1. ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky, navrhuje další péči o tyto žáky

 2. pomoc při řešení konfliktních situacích ve škole: rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák

 3. spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci při řešení výchovných problémů

 4. podílí se na přípravě školního preventivního programu školy.

 5. účastní se školních akcí v rámci prevence (besedy, diskuze, přednášky)

 6. podílí se na přípravě a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, kriminálního chování, projevů sebepoškozování
  a dalších rizikových jevů

 7. spolupráce s PPP

 8. vedení evidence zápisů z výchovných jednání a výchovných komisí

 9. evidování jednání s orgány OSPOD

 10. vedení agendy o umístění vycházejících žáků

 11. průběžně si rozšiřuje vzdělání v oboru

 

 

Plán práce výchovné a kariérní poradkyně na školní rok 2020 / 2021

 

Září

 • evidence počtu žáků ve třídách, žáci 9. ročníků a žáci, kteří budou vycházet z nižších ročníků

 • žáci se SVP – přehled pro tento školní rok, kontrola šetření v PPP

 • žáci s IVP, PLPP a žáci cizinci, konzultace s TU

 • vypracování PLPP a IVP

 • pedagogické intervence, PSPP

 • výběr vhodných preventivních programů v součinnosti s metodikem prevence

 • Volba povolání – programy pro žáky 9. ročníků

 • setkání ŠPP

 • aktualizace kontaktů na odborné poradenské pracoviště

 • třídní schůzky

 

Říjen

 • profesní orientace vycházejících žáků

 • termíny přihlášek pro žáky hlásící se na SŠ s talentovou zkouškou

 • aktiv VP, spolupráce s ÚP a informačním poradenským střediskem, atlasy škol pro vycházející žáky

 • Burza škol

 • informační nástěnka s nabídkami k volbě povolání

 • pohovory s nově přijatými žáky, adaptace v třídních kolektivech

 • práce s cizinci

 • kontrola zameškaných hodin ve třídách, vyhodnocení

 

Listopad

 • třídní schůzky – hodnocení chování a prospěchu

 • sledování žáků s výchovnými problémy

 • vyhledávání žáků mimořádně nadaných ve spolupráci s TU

 • sledování prospěchu u žáků s IVP, plnění IVP

 • aktiv VP – Volba povolání – kariérové poradenství

 • třídní schůzka pro rodiče žáků 9. ročníků – info o přihláškách na SŠ

 • podávání přihlášek žáků hlásících se na SŠ s talentovou zkouškou

 

Prosinec

 • předávání aktuálních informací vycházejícím žákům

 • aktiv VP

 • kontrola dokumentace

 • vyhodnocení PLPP

 • schůzka ŠPP

 

Leden

 • předání přihlášek na SŠ

 • žáci 9. ročníků – možnost přiložení zprávy z PPP nebo SPC pro úpravu podmínek k přijímání na SŠ

 • zajištění vyšetření v PPP, SPC u nově navržených žáků

 • hodnocení plnění IVP za 1. pololetí

 • spolupráce s vyučujícími při klasifikaci žáků se SVP

 • hospitace -žáci se SVP

 

Únor

 • vyplňování přihlášek na SŠ

 • vydávání zápisových lístků žákům přijatých na SŠ s talentovou zkouškou

 

Březen

 • kontrola počtu známek

 • sledování absence žáků

 • hospitace – žáci se SVP

 • kontrola dokumentace

 • schůzka ŠPP

 

Duben

 • zúčastnit se zápisu dětí do 1. tříd

 • přijímací řízení na SŠ a osmiletá G

 • projednat prevenci školní neúspěšnosti

 • zpracovat analýzu příčin školní neúspěšnosti

 

Květen

 • kontrola plnění PLPP a IVP

 • metodická schůzka s pracovníky PPP a SPC

 • požadavky na příští školní rok 2021 / 2022 – žáci se SVP a žáci mimořádně nadaní

 • přijímací řízení do budoucích 6. ročníků (test z AJ)

 

Červen

 • vyhodnocení Preventivního programu

 • stanovení cílů primární prevence pro školní rok 2021 / 2022

 • projednat v pedagogické radě komisionální a opravné zkoušky

 • kontrola dokumentace poskytovaných poradenských služeb: žádosti, výsledky vyšetření a doporučení, podpisy o informování o výsledcích šetření

 • kontrola PLPP a IVP

 • hodnocení plnění IVP za 2. pololetí

 • vyhodnocení práce VP

 

Vypracovala: Mgr. Bc. Simona Schwaningerová, výchovná poradkyně

Administrátor | | Přečteno 3122x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí