Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně

Výchovná a kariérní poradkyně: Mgr. Bc. Simona Schwaningerová

Konzultační hodiny: středa 12 – 14 hodin, individuálně dle potřeby

Kontakt: simona.schwaningerova@2zsmb.cz 

 

Činnost výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb. Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. Rozsah přímé pedagogicko–psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Výchovný poradce je přímo podřízen řediteli školy a jeho práce je úzce propojena s činností speciálního pedagoga a školního metodika prevence. Společně s ředitelem školy tvoří výchovný poradce, speciální pedagog a preventista školní poradenské pracoviště.

Poradenská činnost

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělání

 • poradenství k dalšímu vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků
   
 • poradenství zákonným zástupcům
   
 • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění přihlášek
   
 • organizace schůzek se zákonnými zástupci
 1. Péče o žáky s výukovými a výchovnými problémy, zdravotním postižením
 • ve spolupráci s ostatními pedagogy sledovat žáky s výukovými i výchovnými problémy

 • pomoc při zajišťování vyšetření žáků v PPP, SPC

 • pomoc učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření

 • podílení se na zpracování dokumentace integrovaného žáka

 • vést evidenci integrovaných žáků

 • dohlížet spolu s třídními učiteli na vedení dokumentace výchovných problémů u jednotlivých žáků

Metodická a informační činnost

 1. předávání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

 2. organizování školních vzdělávacích akcí v problematice specifických vzdělávacích potřeb
  a sociálně patologických jevů

 3. informace pro žáky a jejich rodiče o činnosti PPP, SPC a o dalších poradenských službách

 4. poradenská činnost pro žáky v obtížných situacích, návrhy řešení konfliktních situací

 5. poradenská pomoc pro rodiče dětí

 6. péče o nadané žáky

 7. spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů

 

Specifická činnost

 1. ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky, navrhuje další péči o tyto žáky

 2. pomoc při řešení konfliktních situacích ve škole: rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák

 3. spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci při řešení výchovných problémů

 4. podílí se na přípravě školního preventivního programu školy.

 5. účastní se školních akcí v rámci prevence (besedy, diskuze, přednášky)

 6. podílí se na přípravě a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, kriminálního chování, projevů sebepoškozování
  a dalších rizikových jevů

 7. spolupráce s PPP

 8. vedení evidence zápisů z výchovných jednání a výchovných komisí

 9. evidování jednání s orgány OSPOD

 10. vedení agendy o umístění vycházejících žáků

 11. průběžně si rozšiřuje vzdělání v oboru

 

 

Plán výchovné a kariérní poradkyně pro školní rok 2023/2024

 

      ZÁŘÍ

 • Vypracování seznamu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • Změny v legislativě.
 • Sestavení plánu školního poradenského pracoviště
 • Zpracování IVP u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a u nadaných žáků
 • Zpracování PLPP u žáků cizinců
 • Zpracování harmonogramu kontrolních vyšetření a seznamu integrovaných žáků
 • Doplnění evidence
 • Převedení žáků s poruchami učení do nového školního roku. Kontrola a aktualizace IVP, vypracování nových IVP ve spolupráci s vyučujícími
 • Zahájení reedukační péče s individuálně integrovanými žáky
 • Pomoc s vyhledáváním žáků, kteří nenastoupili do školy, spolupráce s OSPOD a PČR
 • Evidence vycházejících žáků, žádosti o pokračování ve školní docházce – 10. rok povinné školní docházky
 • Adaptace žáků 6. ročníku na 2. stupeň
 • Schůzka ŠPP
 • Navázání spolupráce s PPP a SPC

 

      ŘÍJEN

 • Zjištění zájmu žáků o umělecké školy a konzervatoře
 • Schválení IVP a PLPP na ŠPP
 • Spolupráce s PPP a SPC (nová vyšetření v PPP a SPC a aktualizace starších).
 • Účast na informační akci výchovných poradců
 • Poskytování individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)
 • Informovat o studijních možnostech (nástěnka VP – brožury, internetové adresy)
 • Zajištění Atlasů školství pro vycházející žáky, seznámení s touto brožurou
 • Schůzka ŠPP

 

      LISTOPAD

 • Poskytování individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)
 • Seznámení žáků s termíny dnů otevřených dveří na SŠ a OU
 • Zajištění informačních materiálů ze SŠ a OU
 • Rodičovské schůzky pro žáky 9. a 5. tříd – informovat o možnosti studia
 • Vyplnění přihlášek na umělecké školy a konzervatoře
 • Výchovná opatření vyplývající z jednání pedagogické rady
 • Zhodnocení PLPP
 • Schůzka ŠPP

 

      PROSINEC

 • Práce s talentovanými žáky – příprava na soutěže
 • Kontrola šetření žáků v PPP a SPC
 • Návštěvy SŠ v rámci Dnů otevřených dveří

 

      LEDEN

 • Hodnocení reedukační péče za 1. pololetí
 • Talentové zkoušky na umělecké školy a konzervatoře
 • Konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného typu středoškolského studia na základě dosavadních studijních výsledků
 • Výchovná opatření vyplývající z jednání pedagogické rady
 • Vyhodnocení IVP, PLPP pro žáky a cizince (OMJ)
 • Rozdání přihlášek na SŠ a OU
 • Schůzka ŠPP

 

      ÚNOR

 • Pomoc při vyplňování a zasílání přihlášek na SŠ a OU
 • Exkurze do středních škol dle možností – pro žáky 8. a 9. ročníku
 • Zhodnocení PLPP
 • Schůzka ŠPP

 

       BŘEZEN

 • Kontrola dodržení termínu odesílání přihlášek na SŠ a OU
 • Depistáže v 1., 2. a 3. ročníku – vyhledávání žáků s možným rozvojem poruch učení. Zahájení časné reedukace a prevence rozvoje poruch. V případě zjišťování jejich vyšetření
 • Vydání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků
 • Příprava na přijímací zkoušky na SŠ a 8letá G.
 • Práce s nadanými žáky
 • Sledování profesního zájmu žáků 8. tříd zajištění besedy s pracovníkem Úřadu práce Mladá Boleslav
 • Schůzka ŠPP

 

DUBEN

 • Kontrola pozvánek k přijímacím zkouškám
 • Depistáže v 1., 2. a 3. ročníku – vyhledávání žáků s možným rozvojem poruch učení. Zahájení časné reedukace a prevence rozvoje poruch. V případě zjišťování jejich vyšetření
 • Evidence přijatých žáků. Další možnosti nepřijatých žáků v 1. kole, alternativní řešení, spolupráce s rodiči těchto žáků
 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku ZŠ
 • Schůzka ŠPP

 

KVĚTEN

 • Další kola přijímacího řízení
 • Konečné zpracování umístění žáků na SŠ a OU
 • Informace k odvolacímu řízení
 • Schůzka ŠPP

 

ČERVEN

 • Hodnocení plnění plánu VP
 • Hodnocení reedukační péče ve 2. pololetí školního roku
 • Zpracování závěrečné zprávy o celoroční práci výchovného poradce
 • Schůzka ŠPP, vyhodnocení práce ŠPP, sestavení zprávy

 

 

Vypracovala: Mgr. Bc. Simona Schwaningerová, výchovná a kariérní poradkyně

V Mladé Boleslavi, 16. 8. 2023

Administrátor | | Přečteno 5752x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

Kalendář akcí