Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP).

ŠPP je zřízeno za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy, školám nebo školským zařízením. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (dále vyhláška 72/2005).

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem, školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů. Škola poskytuje bezplatně poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a vzdělávacích potížích.

 

Program poradenských služeb ve škole

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy, a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
 • provádět kariérové poradenství
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

 1.  Poradenské pracovníky školy
 • výchovný – kariérní poradce
 • školní metodik prevence
 • školní psycholog
 • školní speciální pedagog
 1. Pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole
 • třídní učitel
 • učitel – metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro nadané žáky)
 • asistent pedagoga

 

Náš tým:

ředitel školy:   Mgr. Bc. Matěj Povšík

                       kontakt: matej.povsik@2zsmb.cz

 

výchovná poradkyně: Mgr. Bc. Simona Schwaningerová

                       kontakt: simona.schwaningerova@2zsmb.cz

                       konzultační hodiny: středa 12 – 14 hodin

                                                       jinak dle domluvy

 

metodička prevence: Mgr. Veronika Brejchová

                      kontakt: veronika.brejchova@2zsmb.cz

                      konzultační hodiny: dle domluvy

 

speciální pedagog: Mgr. Zdeněk Vranovský

                     kontakt: zdenek.vranovsky@2zsmb.cz

                     konzultační hodiny: dle domluvy

 

zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Marie Tomsová

                     kontakt: marie.tomsova@2zsmb.cz

                     konzultační hodiny: dle domluvy

 

koordinátorka žáků s odlišným mateřským jazykem: Larisa Šlechtová

                     kontakt: larisa.slechtova@2zsmb.cz

                     konzultační hodiny: dle domluvy

 

ŠPP se pravidelně schází 1x měsíčně, zpravidla první středu v měsíci od 14 hodin.

 

Náplň pracovníků ŠPP:

 

Školní speciální pedagog:    

 • koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole
 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace
 • provádí speciálně – pedagogické diagnostické činnosti
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • metodicky vede asistenta pedagoga
 • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
 • koordinuje spolupráci s PPP, SPC a dalšími specializovanými pracovišti
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

 

Výchovný poradce

    provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž    výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči

 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
 • pomáhá v kariérovém poradenství
 • pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • o své činnosti si vede písemné záznamy
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí škol
 • spolupracuje s pedagogy při realizaci adaptačních kurzů
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

 

 Školní metodik prevence

 • spolupracuje se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
 • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
 • sleduje aktuální situaci ve škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Matěj Povšík | | Přečteno 4101x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Nepřehlédněte

  Kalendář akcí