Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 2022/2023

 


Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91

příspěvková organizace

Vypracovala:                            Renata Bartoňová, vedoucí vychovatelka

Schválil:                                    Mgr. Bc. Matěj Povšík, ředitel školy

Platí:                                         od 1. 9. 2022

 

Obecná ustanovení

         Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán tento Vnitřní řád školní družiny. Řád je závazný pro všechny pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka školní družiny při zápisu dětí do školní družiny.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu - vyhláškou č.111/2022 Sb. "v plném znění" o zájmovém vzdělávání. Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka povinní seznámit se s řádem školní družiny, který je součástí přihlašovacího lístku.


Přihlašování a odhlašování


O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
Předávání informací rodičům (přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny) zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.
Do školní družiny se žáci přihlašují písemně v prvním týdnu školního roku a je nutné mít uhrazeno stravování ve školní jídelně.
Při nástupu žáka do školní družiny předají rodiče vychovatelce řádně vyplněný ZÁPISNÍ LÍSTEK.

Zápisní lístek obsahuje:

  • Jméno a příjmení

  • Adresa bydliště

  • Škola a třída

  • Upozornění na zdravotní problémy žáka

  • Jméno a příjmení zákonných zástupců

  • Telefonní spojení (zákonných zástupců)

  • Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny.

  • Vnitřní řád školní družiny

 

Docházka přihlášených žáků je povinná, každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit písemnou formou.

Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na přihlašovacím lístku žáka.

Odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak, než je obvyklé a je uvedeno na přihlašovacím lístku, sdělí rodiče družině vždy písemně.

Rodiče nahlásí ve školní družině každou změnu z výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu, změny ve zdravotním stavu a telefon.)

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.


Provoz školní družiny

 

Ve školním roce 202/2023 je zřízeno ve školní družině 5 oddělení s celkovou kapacitou 140 žáků.

Provoz školní družiny je pondělí až pátek od 6:00 do začátku vyučování a od konce vyučování do 17:00.

Žáky 1. tříd si vychovatelky přebírají již po 3. vyučovací hodině a jako asistentky pomáhají třídní učitelce. Vyzvedávání dětí je možno v těchto intervalech: po vyučování, po obědě a dále 13:45 – 13:55 a po 15. hodině kdykoli. Žáci 3. a vyšších tříd přicházejí do svých oddělení samostatně a jsou povinni se nahlásit své vychovatelce. Žáky do ranní družiny předává zákonný zástupce nebo žák přichází samostatně.

Po skončení vyučování předá učitelka žáky vychovatelce a nahlásí jakoukoliv změnu ve svém rozvrhu. V případě, že si žáka nikdo nevyzvedne, a rodiče nejsou dostupní ani po telefonu, vychovatelka uvědomí ředitele školy a poté zavolá Městskou policii. V případě opakovaného vyzvedávání žáka po ukončení provozní doby ŠD, bude tato skutečnost oznámena oddělení sociálně právní ochrany dětí a v případě, a že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky žáka do školní družiny.

Práci ve školní družině koordinuje vychovatelka, provádí plánování hlavních akcí ve spolupráci s pedagogy, řídí se platným ŠVP, kontroluje jeho plnění, vede povinnou dokumentaci, předává informace zákonným zástupcům, vyřizuje podměty a připomínky.

Školní družina využívá všechny prostory školy, a v příznivém počasí park a okolí školy.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
Mezi tyto zájmové činnosti patří: výtvarný kroužek, míčové hry, pohybové hry v tělocvičně a malý cestovatel.
V případě, že rodiče žáka odeberou ze ŠD (lékař, sportovní aktivity, zájmové kroužky a jiné) zpět do ŠD se žák již nevrací. 


Chování žáků

Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v družině. Pokud žák soustavně porušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.


Zacházení s majetkem školy

Děti jsou vychovatelkou a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování majetku bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava v co nejkratším termínu, nebo náhrada škody.


Úplata za školní družinu

Poplatek činí 2 000 Kč za celý školní rok. Úhrada se provádí jednorázovým převodním příkazem na číslo účtu 51-6902340247/0100, v kolonce „Zpráva pro příjemce“ uveďte celé jméno žáka a variabilní symbol 6024.

Matěj Povšík | | Přečteno 3107x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí