Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Program školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Dana Zábranská – výchovný poradce, speciální pedagog
Mgr.Simona Schwaningerová - kariérový poradce
Mgr.Lenka Šimonová - metodik prevence
Mgr.Michaela Žáková - školní psycholožka
Mgr. Hana Macková - ředitelka školy                                                

                                              

      Školní poradenské pracoviště zahájilo  9. 10. 2019 další rok své činnosti.

Hlavní cíl naší práce : poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

 

 1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami péče o žáky nadané a žáky se školním neúspěchem a problémy se školní docházkou - vysoká omluvená absence

   prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování

 2. Práce s rodiči a žáky současných a budoucích 1. tříd< >á podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  a žáky nadanými.< >áce asistentů pedagoga s třídními i netřídními učiteli. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nákup a příprava pomůcek dle doporučení ŠPZ. Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů v souladu s platnou legislativou. Práce výchovného  poradce - s třídními učiteli při tvorbě IVP náslechy dohodnutí spolupráce s třídními učiteli, popř. asistenty pedagoga.

  Koordinace a účast na projednávání individuálních vzdělávacích plánů se žáky a jejich zákonnými zástupci – jednání se účastní třídní učitel, výchovný poradce, popř. asistent pedagoga

 3. Zahájení činnosti poradce předmětu speciální pedagogické péče a pedagogické intervence

   

  Říjen

 4. Evidence a kontrola individuálních vzdělávacích plánů a jejich založení do spisu.

 5. Setkání s pedagogicko-psychologickými poradnami a se speciálně pedagogickým centrem, se kterými škola spolupracuje – dohoda o spolupráci na nový školní rok.< >ání adaptačních potíží žáků 1. ročníků. Určení k odkladu školní docházky, konzultace se zákonnými zástupci. Příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření do PPP – odklad školní docházky.< >í efektivity práce žáků podle IVP v 1. pololetí + návrhy na doplnění IVP doání IVP do ŠPZ. í výsledků péče o žáky s IVP – zpětná vazba od zákonných zástupců žáků  i jejich vyučujících. < > rámci jedné z hlavních priorit pro letošní školní rok jsou  náslechy ve třídách, ve kterých pracuje asistent pedagoga. Sledovat spolupráci učitel, asistent, žáci. Metodická podpora.

  Dle doporučení ze ŠPZ evidovat žáky ve výkazu R-44.

 6. < >ůběžné odesílání žáků na vyšetření do PPP – úzká spolupráce s třídními učiteli  a vyučujícími učiteli při přípravě dotazníků.

  Konzultace s třídními učiteli a rodiči žáků o doporučeních ze ŠPZ, projednání následné péče o tyto žáky, v případě zájmu rodičů poskytnutí materiálů k reedukaci poruch při domácí přípravě žáků.

 7. < >ání adaptačních potíží žáků 1. ročníků při zahájení školní docházky< >áce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování.

 8. < >ání nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zapojení do programů dalšího vzdělávaní a průběžné doplňování knihovny o odbornou literaturu.< >ůběžné sledování nadaných a talentovaných žáků a návrhy další péče o ně – zapojení do soutěží, využívání metod a forem výuky, které zajistí individuální přístup k těmto žákům ve vyučování – např. zadávání diferencovaných úkolů, motivace pro zapojení do soutěží.< >áce s třídními učiteli při přípravě  PLPP nebo IVP pro mimořádně nadané žáky< >ůběžné sledování žáků se školním neúspěchem – poskytování individuálních konzultací třídním učitelům, vyučujícím jednotlivých předmětů i rodičům těchto žáků, případně žákům samotným.< >ání závěrů pedagogických rad – přehled o žácích ss školním neúspěchem – hledání příčin školního neúspěchu, případně tvorba PLPP pro žáky se školním neúspěchem– úzká spolupráce s třídními učiteli a rodiči neprospívajících žáků< >áce s učiteli– metodická podpora a pomoc při vytváření učebních materiálů pro práci s mimořádně nadanými žáky 

   

   

   

  3. Problémy spojené se školní docházkou

   

  ÚKOLY  PRO  CELÝ  ŠKOLNÍ  ROK 

   

 9. < >ání žáků s vysokou omluvenou absencí – projednávání případů, kdy  žáci zameškali více než 100 hodin za jedno klasifikační období – jednání s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, hledání příčin vysoké absence žáků ve škole a návrhy opatření.

  Koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů – možnost zadání úkolů z jednotlivých předmětů + individuální konzultace + individuální přezkoušení.

         

  4. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků

   

 10. Aktivity plánované v oblasti prevence jsou jako každoročně podrobně popsány v Minimálním preventivním programu školy. Jeho cílem je předat informace o sociálně patologických jevech, ukázat jaké problémy tyto jevy způsobují ve společnosti, pomáhat žákům vyrovnávat se se stresem, posilovat jejich sebedůvěru, toleranci, příznivé klima ve třídě, zabývat se problematikou životního stylu, xenofobie a rasové nesnášenlivosti.

   

  5.  Spolupráce s rodiči a žáky současných a budoucích 1. tříd

   

  Září:

 11. < >řídní schůzka  pro rodiče žáků 1. tříd na téma: Domácí příprava, adaptace žáků.< >řídní schůzky v MŠ – Desatero pro rodiče /co vše má umět předškolák před vstupem do 1.třídy/< >řená hodina pro rodiče  1. – 5. ročníku.< >á depistáž.< >ájení edukativně- stimulačních skupinek pro předškoláky a jejich rodiče.< >ápis do 1. třídy – konzultace se zákonnými zástupci dětí, u nichž je udělen odklad školní docházky.< >řazení dětí do prvního ročníku. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků. < >řazení žáků do šestých ročníků a rozdělení dle jazykových úrovní.

   

   

  Prezentace služeb Školního poradenského pracoviště:

   Účast na třídní schůzce v MŠ i v 1. třídě – předání základních informací o školním poradenském pracovišti

 12. Informace na webových stránkách školy

 13. Informace v obecním zpravodaji

      

   Plán DVPP

   

  Pedagogičtí pracovníci budou vzdělávání dle aktuálních nabídek k vybrané problematice.

  Podrobný rozpis je v plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

   

   Konzultační hodiny a pracovní porady členů ŠPP:

   

 14. < >ční hodiny:< >í porady členů ŠPP

  6. 11. 2019

  4.12. 2019

  9.1.2020

  12.2.2020

  4.3.2020

  8.4.2020

  13.5.2020

  3.6.2020

   

   

   V Mladé Boleslavi dne: 02.09.2019                             

     Mgr.Hana Macková  ředitelka školy

Matěj Povšík | | Přečteno 810x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz

Kalendář akcí