Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Vzdělávací program

Vzdělávací program

Název školního vzdělávacího programu FRIENDS vzešel ze soutěže, v níž sami žáci navrhovali možné názvy ŠVP.

Ve svém zaměření na výuku cizích jazyků se škola opírá o dlouhou a úspěšnou tradici. Na ni nyní navazuje v ŠVP jasnou deklarací své vzdělávací priority - kvalitní výuky cizích jazyků. Toto zaměření není samoúčelné, neboť jsme přesvědčeni, že právě znalost jazyků, schopnost domluvit se, tedy klíčová kompetence komunikativní, je dnes nezbytným pojítkem, které odbourává hranice i předsudky v sjednocující se Evropě a v stále menším světě a napomáhá vzájemnému pochopení, spolupráci, partnerství a přátelství mezi jednotlivci i národy. Také toto „přátelství bez hranic“ se ukrývá pod symbolikou názvu FRIENDS. V neposlední řadě vyjadřuje pak tento název skutečnost, že naše škola je a chce být školou přátelskou – k žákům, učitelům, rodičům i veřejnosti, školou, jejíž vzdělávací program je přátelský a postavený na přátelských vztazích mezi všemi aktéry.

Naše škola chce poskytovat kvalitní základní vzdělání, zaměřené především na aktivní dovednosti žáků. Schopnosti jazykově nadaných žáků jsou rozvíjeny na 1. stupni pomocí intenzivnější varianty studia a na 2. stupni v jazykových skupinách.

Výchovné a vzdělávací strategie, cíle a kompetence ŠVP

Plnění ŠVP FRIENDS je podmíněno společnými postupy všech pedagogů, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

 • Kompetence k učení
  vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • Kompetence k řešení problémů
  podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
  vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci
 • Kompetence sociální a personální
  rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
 • Kompetence občanské
  vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí,  jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích
 • Kompetence pracovní
  vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání

Matěj Povšík | | Přečteno 10331x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí