Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Výchovný poradce

Výchovný poradce

 
Výchovná poradkyně - kariérní poradkyně:  Mgr. Bc. Simona Schwaningerová
                                                      

Výchovná poradkyně: Mgr. Dana Zábranská

 

Oblasti působení výchovného poradce

Kariérové poradenství

 • poradenská pomoc žákům při volbě povolání

 • skupinové a individuální poradenství v této oblasti

 • spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení

 • vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků

 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

   

   

   Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost

 • vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně

 • zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou

 • zaměřit se především na práci:

                                              a) se žáky se specifickými poruchami učení,

                                              b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy

                                              c) se žáky - cizinci

                                              d) s talentovanými a nadanými žáky

   

   Metodická činnost

 • zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům

 • vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost

 • při  tvorbě individuálních vzdělávacích plánů

 • vedení při práci s nadanými žáky

 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

   

   

   

  Informační činnost

 • poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům

zveřejňování důležitých informací výchovného poradce  pro rodiče na webových stránkách školy

 

 

 Časový harmonogram pro školní rok 2019/2020

 

VÝCHOVNÝ PORADCE:      Mgr. DANA ZÁBRANSKÁ

 

Konzultace :        středa 7,00 - 7,45 hodin

                            čtvrtek 13,45 - 14,45  hodin

                            možno dohodnout i individuální konzultaci

 

Email: zabranska@2zsmb.cz

 

              ZÁŘÍ

 • sestavení přehledu integrovaných žáků na škole pro školní rok 2019/2020

        - pro žáky s SVP a po žáky nadané

   

 • připravení podkladů a zajištění vyšetření žáků pro školní rok 2019/2020

         - vypracování Plánů pedagogické podpory

žádost rodičů k vyšetření v poradenských zařízeních

 

              ŘÍJEN

- individuální vzdělávací plány (IVP)

-vypracovat IVP , svolat schůzku se zákonnými zástupci žáků, pro které je IVP sestaven,

seznámit je s IVP a nechat podepsat IVP

- začít s hospitacemi ve třídách s integrovanými žáky

- začít vést hodiny  pedagogické intervence

- začít hodiny PSPP

- setkání ŠPP

- vedení asistentů pedagoga a pedagogů zajištujících pedagogické intervence

 

           LISTOPAD

 • věnovat se žákům, kteří mají výukové i výchovné problémy, žáci cizinci
   

 • vést individuální pohovor se žáky popřípadě rodiči o vzdělávání i domácí přípravě

   

  PROSINEC

 • kontrola dokumentace

 • hodnocení PLPP a nastavení podpůrných opatření pro žáky integrovanřídá

 •  

  LEDEN

 • ve spoluprá třídními učiteli, vyučujícími jednotlivých předmětů a vyučujícími náprav SPÚ zhodnotit IVP a PLPP za I. pololetí, popř. provst úpravy

   

  ÚNOR

 • dokončit hodnocení a připravit případnzměny IVP integrovanýžáků

 • s navrženými změnami a úpravami seznáázástupce žáka

   

  EZEN

 • věnovat se žákům, kteří mají výukové i výchovné problémy, žáci cizinci
   

 • vést individuální pohovor se žáky popřípadě rodiči o vzdělávání i domácí přípravě

  DUBEN, KVĚTEN

 • zúčastnit se zápisu dětí do 1. třídy ZŠ

   

  ČERVEN

 • zhodnocení IVP a PPP a vyvození závěrů pro příští školní rok

 • podání návrhů na vyšetření u žáků, u nichž končí platnost integrace

 • vyhodnocení úspěšnosti žáků přřijetí na SŠ čiliště

   

   

 • ROČNÍ PRÁCE  - zařazování práce s třídními kolektivy, spolupráce s  třídními učiteli, účast při řešení výchovných problémů, vedení jejich evidence, spolupráce s rodiči problémových žáků 

   

  Časový harmonogram pro školní rok 2019/2020

   

  KARIÉRNÍ PORADCE    Mgr. Simona SCHWANINGEROVÁ

   

  Konzultace :        středa 13,00 - 15,00 HODIN

   

  Email: schwaningerova@2zsmb.cz

   

  ŘÍJEN

   

  - zajistit konzultaci na středisku pro volbu povolání pro vycházející žáky

  - zúčastnit se schůzky výchovných poradců středních škol v Mladé Boleslavi

  – návštěva nabídky středních škol a učilišť na SOU Jičínská MB

   

  LISTOPAD

 • věnovat se žákům, kteří se rozhodují o volbě povolání
  - umožnit maximální dostupnost k informacím o školách a učilištích

 • vést individuální pohovor se žákem (event. i s jeho rodiči) o budoucím studiu

 • pomoci zákonným zástupcům při zajišťování individuální návštěvy střediska pro volbu povolání

   

  PROSINEC

 • kontrola dokumentace

 • návštěva Úřadu práce – beseda se žáky 9. ročníku

   

  LEDEN

 • informace zákonným zástupcům vycházejících žáků (5. a 9 ročníku) jakým způsobem se vyplňují přihlášky na střední školy a učiliště a jaký je termín pro odevzdání přihlášek
   

  ÚNOR

 • zajistit vyplnění přihlášek na SŠ

   - kontrola údajů, doplnění

   

  EZEN

 • připravit žáky na přijímací řízení

              -  připravit žáky na testy z českého jazyka a matematiky

  - ve spolupráci s vyučujícími předmětů člověk ve společnosti, českého jazyka vést žáky k tomu, aby si připravili, jak se představí u ústního pohovoru, proč se hlásí na tento obor, jaké mají úspěchy v oblasti blízké zvolenému oboru, zda je obor rodinnou tradicí

   

  DUBEN, KVĚTEN

 • rozhovory se žáky na třijíího řízení ší kola)

 • možnost besedy o kriminalitě, návštěva soudního jednání

   

  ČERVEN

 • vyhodnocení úspěšnosti žáků při přijetí na SŠ a učiliště

   

   

Administrátor | | Přečteno 1556x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí