Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Výchovný poradce

Výchovný poradce

 
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň:  Mgr. Bc. Simona Schwaningerová
                                                      

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň: Mgr. Dana Zábranská

 

Oblasti působení výchovného poradce

Kariérové poradenství

 • poradenská pomoc žákům při volbě povolání

 • skupinové a individuální poradenství v této oblasti

 • spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení

 • vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků

 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

   

   

   Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost

 • vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně

 • zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou

 • zaměřit se především na práci:

                                              a) se žáky se specifickými poruchami učení,

                                              b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy

                                              c) se žáky - cizinci

                                              d) s talentovanými a nadanými žáky

   

   Metodická činnost

 • zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům

 • vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost

 • při  tvorbě individuálních vzdělávacích plánů

 • vedení při práci s nadanými žáky

 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

   

   

   

  Informační činnost

 • poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům

 • zveřejňování důležitých informací výchovného poradce  pro rodiče na webových stránkách školy

   

  PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/ 2019

   

ZÁŘÍ

 • třídní učitelé informují o konzultacích VP pro rodiče, a to vždy ve čtvrtek od 12:00 do 13:30 (2. stupeň) a po domluvě (1. stupeň)
 • přítomnost školní psycholožky Mgr. M.Žákové vždy ve středu od 8:00 do 15:00h
 • prostřednictvím TU budou předány základní informace rodičům žáků 5. a 9. ročníků o možnostech studia na středních školách a gymnáziích, sdělení termínů odevzdání přihlášek na umělecké školy – do 15. 11. 2018
 • nástěnka k volbě povolání – přehled škol s talentovými zkouškami
 • spolupráce s Úřadem práce
 • zpracovat přehled žáků školy s SPU
 • do 30. 9. 2018 zpracování IVP a PLPP
 • zahájení pedagogické intervence

Říjen

 • upozorňovat žáky 8. a 9. ročníků na důležitost prospěchu (přijímací zkoušky)
 • případné náslechy ve třídách se žáky, kteří dochází do PPP
 • dokončení přehledu žáků školy s SPU
 • zajištění brožur s přehledem možností studia na gymnáziích, SŠ a SOU
 • 24. 10. 2018 třídní schůzky žáků 9. ročníků (volba povolání, přihlášky, PZ)
 • prezentace SŠ – dle zájmu SŠ

Listopad

 • odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou do 30. 11. 2018
 • po pedagogické radě – promluvit s vycházejícími žáky, kteří mají problémy v prospěchu i chování
 • schůzka výchovných poradců
 • seznam žáků s PO do PPP

Prosinec

 • průzkum zájmu žáků o SŠ a SOU
 • kontrola plnění IVP a PLPP

Leden

 • zajistit účast žáků na talentových zkouškách
 • pohovory s žáky a rodiči ještě nerozhodnutými o výběru SŠ (spolupráce s ÚP)
 • individuálně doporučovat žákům návštěvu SŠ a SOU ( DOD)
 • Zápisové lístky

 

Únor

 • vyplnění přihlášek na SŠ – kontrola
 • besedy se zástupci SŠ, dle nabídky SŠ
 • upozornit na termín odeslání přihlášek do 1. 3. 2019

 

Březen

 • řešení výchovných problémů
 • přípravné testy na PZ
 • kontrola plnění IVP a PLPP

 

Duben

 • přijímací zkoušky na SŠ, pomoc rodičům v odvolacím řízení, nabídky 2. kol a pomoc při vyplňování Zápisových lístků
 • návrhy na případnou integraci žáků pro školní rok 2019/ 2020

Květen

 • 2. kolo PZ na SŠ
 • vypracovat přehled přijatých žáků na SŠ
 • vyhodnocení vhodnosti speciálního vzdělávání – s PPP

Červen

 • řešení výchovných problémů žáků, opravné zkoušky, snížené známky z chování
 • objednání ZL na příští školní rok
 • konzultace s PPP o úspěšnosti integrovaných a inkludovaných žáků
 • na závěrečné PR zhodnotit výsledky reedukace, individualizace, IVP, PLPP, PI

 

Po celý školní rok

 • pravidelné konzultace s vedením školy, školní psycholožkou, speciálním pedagogem a metodikem prevence
 • hospitace ve třídách se zaměřením na žáky s SPU na žádost vyučujících
 • kontrola práce vyučujících se žáky s SPU a poruchami chování – kontrola bude zaměřena na plnění a dodržování doporučení odborných pracovišť
 • sledování integrace žáků cizí státní příslušnosti
 • jednání výchovné komise dle potřeby
 • jednání s kurátorem dle potřeby
 • věnovat více pozornosti a výchovného úsilí dětem ze sociálně znevýhodněných rodin
 • zaměřit se na sociální a osobnostní výchovu ve všech ročnících
 • spolupráce s vyučujícími při vypracování IVP a PLPP
 • kontrola plnění a vyhodnocení PLPP – spolupráce s rodiči a vyučujícími

 

Vypracovala: Mgr. Bc. Simona Schwaningerová, VP 2.stupně

Administrátor | | Přečteno 1091x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí