Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na Základní škole Komenského 91 Mladá Boleslav je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které vzniklo k 1. 9. 2019. Jeho členy jsou:   výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence, psycholožka, ředitelka školy.  

ŠPP je zřízeno za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy, školám nebo školským zařízením. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (dále vyhláška 72/2005).

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem a školními metodiky prevence bezplatně. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole a vedením školy.

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

- prevenci školní neúspěšnosti

- kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k

- vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního

- prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a

- vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve

- škole a školském zařízení,

- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany adiskriminace,

  - průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

  - metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

  - spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

  - spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými

  - poradenskými zařízeními.

  Spolupráce s PPP (viz. příloha č. 1 k vyhlášce 72/2005 Sb.) je mířena zejména k:

  - řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního věku, přípravě žáků na povinnou školní docházku,

  - vypracování odborných posudků jako podkladů pro vytváření individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro mimořádně nadané děti,

  - vypracování návrhu opatření pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků vytváření PLPP

 • poskytování metodické podpory škole (konzultace, návštěva psychologů)

   

  ŠPP SE PRAVIDELNĚ SCHÁZÍ JEDENKRÁT MĚSÍČNĚ PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI OD 14,00 HODIN.


  Výchovný poradce

Mgr. Dana Zábranská

 • Kontakt: zabranska@2zsmb.cz

 • Konzultační hodiny: středa 7,00 - 7,45   čtvrtek 13,45 - 14,45 hodin

 • připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky, spolupracuje na vypracovávání IVP (individuální vzdělávací plán) a PLPP (plán pedagogické podpory)

 • vede evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami, spolupracuje s třídními učiteli

 • spolupracuje při řešení výchovných problémů, jedná s rodiči

 • vede a koordinuje hodiny předmětu speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence, výuka českého jazyka

 • vytváří a koordinuje vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti 

 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žákům a zákonným zástupcům

 • metodicky podporuje pedagogy

 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

   

  Školní metodik prevence

Mgr.Lenka Šimonova

 • Kontakt:  simnova@2zsmb.cz

 • Konzultační hodiny: čtvrtek 15,30 - 16,00 hodin

 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence negativních jevů ve škole,

 • poskytuje odborné vedení pracovníkům školy při jeho realizaci

 • inovuje strategie přístupu k prevenci

 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit

 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům i žákům školy

   

  Kariérový poradce

  Mgr.Simona Schwaningerová

 • Kontakt:  schwaningerova@2zsmb.cz

 • Konzultační hodiny: úterý 13,00 - 15,00 hodin

 • koordinuje informace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka;

 • provádí základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků

 • < >álně šetří ve škole informace k volbě povolání a vede individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem);

  poskytuje poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem);

 • zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek;

 • poskytuje kariérové poradenství žákům a zaměstnancům školy;

 • účastní se seminářů a školení ke kariérovému poradenství;

 

Školní psycholožka

Mgr.Michaela Žáková

Kontakt:  michaela.zakova@gmail.com

 • Konzultační hodiny: lichá středa 8,30 - 13,30 hodin

POSKYTOVANÉ SLUŽBY VIZ WEB. PSYCHOLOŽKA

Matěj Povšík | | Přečteno 272x

Kontakt

326 321 794
info@2zsmb.cz


Ocenění společnosti Scio

Kalendář akcí